חוזר גופים מוסדיים 2016-9-11 "העברת כספים בין קופות גמל – תיקון" של רשות שוק ההון נועד לפשט את תהליך העברת הכספים בין קופות גמל (ובכלל זה קרנות השתלמות) עבור העמיתים. זאת, באמצעות הסדרת אופן הטיפול בהעברת חשבונות עמיתים בין קופות, לרבות לוחות הזמנים להעברת הכספים, הנתונים אותם נדרשות הקופות (המעבירה והמקבלת) להעביר ביניהן והמגבלות על ביצוע ההעברה.

מעוניין לעבור אלינו:

  • ניתן למלא טופס בקשה להעברה ולחתום עליו. (להורדת הטופס לחץ כאן).
  • לטופס הבקשה המלא יש לצרף צילום תעודת זהות מלא וקריא. (ת.ז ביומטרית יש לצרף צילום של שני צידי התעודה)
  • ככל שמדובר בעמית חדש, יש למלא טופס הצטרפות ולחתום עליו כדי שניתן יהיה לפתוח חשבון חדש ע"ש העמית. (להורדת הטופס לחץ כאן).
  • החברה תפנה לקרן האחרת, שממנה תתבצע ההעברה, ותטפל מולה בביצוע בקשת ההעברה.
  • בהתאם להוראות הדין, על ההעברה להתבצע בתוך 10 ימי עסקים גמל [1] מיום קבלת כל מסמכי הבקשה, חתומים ומלאים כנדרש, במשרדי החברה.

 

[1] ימי עסקים גמל דהיינו: ימי ראשון-חמישי. לא נספרים למניין הימים ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל – ימים בהם אין פעילות בבורסה ו-3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש.

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסויי המותאם לצרכי העמית.

*האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות תקנון הקרן.

 

חזרו אלי