תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

קרן ההשתלמות לעובדי המדינה הינה קרן לעמיתים שכירים בלבד ומיועדת לעובדי מדינה, עובדי חברות ממשלתיות ועובדי תאגידים ממשלתיים, המדורגים בדירוג המנהלי או בדירוג מקביל אליו.

על מנת להצטרף לקרן יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות, להחתים את המעסיק ולצרף צילום תעודת זהות. את המסמכים הנ"ל יש להעביר למשרדי החברה לניהול קרן ההשתלמות, עפ"י הכתובת הרשומה בטופס. (להורדת הטופס לחץ כאן)

כדאי לדעת, שניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים מלאים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית. כאמור, הוותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.

לדוגמא: עמית שבוצעה עבורו הפקדה ב-07/2021 רטרואקטיבית גם עבור התקופה 01-06/2021 – תאריך תחילת הותק שלו בחשבונו בקרן יחול החל מיום 31/01/21.

שיעורי ההפקדות:

הפקדת מעסיק – עד 7.5% משכרו של העובד.

הפקדת עובד- לפחות 1/3 מהסכום שהפריש המעסיק.

הפקדות בגין שכר עד לגובה התקרה הקבועה בדין, שעד על סך 15,712 ₪  (נכון ל- 2021) או בגין שנים קודמות, מאפשרות לעמית ליהנות מהטבת מס כפולה, הן בשלב ההפקדה והן בעת המשיכה: שכיר לא ישלם מס הכנסה על הפקדת חלק המעסיק וכמו כן, הכספים שחסך בקרן ההשתלמות יהיו פטורים מתשלום מס רווח הון (הכל עד לגובה התקרה המוטבת).

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסויי המותאם לצרכי העמית.

*האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות תקנון הקרן.