תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

מידע לעמית ולמעסיק

קרן ההשתלמות לעובדי המדינה הינה קרן לעמיתים שכירים בלבד ומיועדת לעובדי מדינה, עובדי חברות ממשלתיות ועובדי תאגידים ממשלתיים המדורגים בדירוג המנהלי או בדירוג מקביל אליו.

תנאים למשיכת כספים מהקרן:

 1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
 2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה, אם העמית הגיע ל"גיל הפרישה" כאמור בחוק "גיל פרישה".
 3. לאחר 3 שנות ותק – זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל, בכפוף לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
 4. לאחר פטירת העמית.
 5. משיכה שלא כדין (בטרם מועד הנזילות) – בקיזוז מס בשיעור 48% מהכספים הצבורים בחשבון. במקרה זה וככל שהוא זכאי לכך, רשאי העמית לצרף לבקשת המשיכה אישור פקיד שומה לשם קבלת הנחה במס.

טפסים ניתן לקבל במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה תחת הלשונית "טפסים".

יצוין, כי משיכת הכספים מחשבון העמית תבוצע בתוך 4 ימי  עסקים גמל [1] מיום קבלת בקשת המשיכה בצירוף כל המסמכים הנדרשים בסניפי בנק לאומי לישראל בע"מ (עד לסך של 50,000 ש"ח) או במשרדי הנהלת הקרן.

 

תשלומי מעסיק ועובד:

 • עפ"י תקנות מס הכנסה (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד – 2014 על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית, מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש), סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו הניכוי וההפרשה, חודש המשכורת בגינו הועברו התשלומים ושיעורם.
 • עפ"י חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958 מוטלת על המעסיק חובה להעביר לקרן תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
 1.  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 2.  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 • בגין תשלומים המועברים באיחור, על המעסיק להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע"י החשכ"ל מעת לעת.
 • פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר, המקנה לקרן זכות תביעה לקבלת פיצוי הלנת השכר.
 • עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), תשס"ה – 2005, מוטלת על המעסיק חובה לעמוד במועדי התשלום הנ"ל.
 • הודעות בגין פיגור בתשלומים נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.

מידע כללי:
אישורי מס להצהרת הון / על הפקדות – מצורפים לדו"ח השנתי לעמית בגין השנה החולפת.

כספים ללא דורש:
בהתאם להוראות הדין, על החברה לפנות מעת לעת למרשם האוכלוסין במשרד הפנים ולקבל ממנו את המידע שהותר לה לקבל לפי כל דין, הדרוש לצורך איתור חשבונות של עמיתים או לצורך איתור מוטבים בחשבונות עמיתים שנפטרו, בדרך בתנאים ובמועדים שעליהם הורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.