תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב – 2012 (תקנות האיתור), פרסם הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר את חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 בעניין 'ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו'.
בהתאם לחוזר הנ"ל, ממשק האיתור נועד לאפשר לכלל העמיתים בקופות גמל, וכן לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. כדי לקבל מידע מהממשק, משתמשים יחויבו למסור פרטי זיהוי למשרד האוצר, אגף שוק ההון. הפרטים יאומתו באמצעות משרד האוצר.
בהתאם להוראות החוזר הנ"ל מעבירה החברה לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון את המידע הנדרש על פי הוראות החוזר בקשר עם חשבונות עמיתים בקרן.

אפשרות הסרה מממשק אינטרנטי

עמית המבקש להסיר מהממשק האינטרנטי מידע אודות חשבונות המנוהלים על שמו בקרן ההשתלמות לעובדי המדינה רשאי לשלוח בקשה בכתב למשרדי החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ.

הליך בדיקת הזכאות המלא של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר

אם הנך מוטב/ת או יורש/ת של עמית שנפטר ואשר נוהל על שמו חשבון בקרן ההשתלמות לעובדי המדינה, ניתן לפנות בכתב לחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ באמצעות דואר, פקס או דוא"ל, על מנת לבדוק את זכאותך לכספים בחשבון העמית שנפטר, וזאת בצירוף המסמכים הבאים:

  • תעודת פטירה של העמית או, של צו קיום צוואה + צוואה או צו ירושה, לפי העניין.
  • צילום קריא של ת.ז. עדכנית של הפונה.

טופס בקשה להסרת ממשק אינטרנטי