אודות מסלול אג"ח ממשלת ישראל (מ"ה 1404)

מטרת הקרן הינה ליצור עבורכם העמיתים מסלולי השקעה מגוונים כך שתיווצר אפשרות בחירה במוצרים שונים
שמציע שוק ההון כמו: אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות וכיוצ"ב.
ועדת ההשקעות של הקרן בוחנת באופן מקצועי ואחראי את המוצרים בהם משקיעים את כספי העמיתים כך שכספכם יהיה
מושקע ומובטח במוצרים שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר ולא יסכנו את חסכונותיכם יתר על המידה.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת – ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

לתשומת לבכם: זכותו של עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה, כפי שיבחר, והכל בכפוף להוראות הדין. (להורדת הטופס לחץ כאן).

*מדיניות ההשקעה בכל מסלול נקבעה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" מיום 31.08.2016.

0.37%
שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל 2021
0.03%
שיעור ההוצאות לניהול השקעות בשנת 2021
0.00%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
אפיקי השקעה
סך נכסי המסלול : 34 מיליון ש"ח

*מידע ונתונים נכונים לחודש 06.2022

שינוי גודל פונט