אודות המסלול הכללי (מ"ה 382)

מטרת הקרן הינה ליצור עבורכם העמיתים מסלולי השקעה מגוונים כך, שתינתן לכם אפשרות בחירה במוצרים שונים, שמציע שוק ההון כמו: אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות וכיוצ"ב.

ועדת ההשקעות של הקרן בוחנת באופן מקצועי ואחראי את המוצרים שבהם משקיעים את כספי העמיתים כך, שכספכם יהיה מושקע ומובטח במוצרים שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר ולא יסכנו את חסכונותיכם יתר על המידה.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

לתשומת לבכם: זכותו של עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה, כפי שיבחר, והכל בכפוף להוראות הדין.(להורדת הטופס לחץ כאן).

*מדיניות ההשקעה בכל מסלול נקבעה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" מיום 31.08.2016.

0.37%
שיעור דמי הניהול שהקרן גבתה בפועל בשנת 2021
0.26%
שיעור ההוצאות לניהול השקעות בשנת 2021
0.23%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
אפיקי השקעה
סך נכסי המסלול : 2.4 מיליארד ש"ח

*מידע ונתונים נכונים לחודש 06.2022

שינוי גודל פונט