תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

אודות המסלול הכללי (מ"ה 382)

מטרת הקרן הינה ליצור עבורכם העמיתים מסלולי השקעה מגוונים כך, שתינתן לכם אפשרות בחירה במוצרים שונים, שמציע שוק ההון כמו: אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות וכיוצ"ב.

ועדת ההשקעות של הקרן בוחנת באופן מקצועי ואחראי את המוצרים שבהם משקיעים את כספי העמיתים כך, שכספכם יהיה מושקע ומובטח במוצרים שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר ולא יסכנו את חסכונותיכם יתר על המידה.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

לתשומת לבכם: זכותו של עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה, כפי שיבחר, והכל בכפוף להוראות הדין.(להורדת הטופס לחץ כאן).

*מדיניות ההשקעה בכל מסלול נקבעה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" מיום 31.08.2016.

0.38%
שיעור דמי הניהול שהקרן גבתה בפועל בשנת 2023
0.21%
שיעור ההוצאות לניהול השקעות בשנת 2023
0.19%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
0.70%
שיעור עלות שנתית צפויה לשנת 2024*

*הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לחברה בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את החברה לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, החברה אינה מחוייבת בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

אפיקי השקעה

סך נכסי המסלול : 2.6 מיליארד ש"ח

*מידע ונתונים נכונים לחודש 04.2024