אודות מסלול הלכה יהודית

מטרת הקרן הינה ליצור עבורכם העמיתים מסלולי השקעה מגוונים כך שתינתן לכם אפשרות בחירה במוצרים שונים שמציע שוק ההון כמו: אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות וכיוצ"ב.
ועדת ההשקעות של הקרן בוחנת באופן מקצועי ואחראי את המוצרים בהם משקיעים את כספי העמיתים כך, שכספכם יהיה מושקע ומובטח במוצרים שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר ולא יסכנו את חסכונותיכם יתר על המידה.

ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.  השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
פעילות המסלול מתבצעת בהתאם לאישור הלכתי של ועד ההלכה להשקעות וקרנות שע"י בית הדין, ולהיתר עסקא מהודר מטעמו.

לתשומת לבכם: זכותו של עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה, כפי שיבחר, והכל בכפוף להוראות הדין. (להורדת הטופס לחץ כאן).

*מדיניות ההשקעה בכל מסלול נקבעה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" מיום 31.08.2016.

0.38%
שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל 2022
0.05%
שיעור ההוצאות לניהול השקעות בשנת 2022
0.02%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני

אפיקי השקעה

סך נכסי המסלול : 10 מליון ש"ח

*מידע ונתונים נכונים לחודש 10.2023